BadgeLink
         
Vi rekommenderar Google Chrome som webbläsare.
Observera att vår webbplats även fungerar i andra moderna webbläsare, men är testad i och godkänd för Google Chrome. OK

GDPR – Integritetspolicy

Den utgår från Europeiska Dataskyddsförordningen (GDPR) och ska på ett tydligt sätt klargöra hur vi arbetar för att ta tillvara på dina rättigheter och din integritet.

Vi behöver behandla vissa typer av personuppgifter för att kunna utföra våra arbetsuppgifter korrekt.

Vi vill här beskriva hur vi behandlar, lagrar och hanterar de insamlade uppgifterna samt vilka rättigheter du har.

Personuppgiftsansvarig

Vi är personuppgiftsansvariga och ansvarar således för behandlingen av dina personuppgifter.

Personuppgifterna som vi samlar in kommer endast att användas av oss om inte annat anges vid registreringen eller i den informationen du får efter kontakt med oss.

Dina personuppgifter är säkra

Våra rutiner och vårt arbetssätt ska säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och betryggande.

Grundregeln är att endast personer inom vår verksamhet som behöver personuppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter ges tillgång till dem. Rutiner, arbetssätt och säkerhetssystem har skapats med din integritet i fokus för att skydda mot intrång och annan påverkan som kan innebära en risk för din integritet.

Hur vi samlar in och använder (behandlar) personuppgifter

En förutsättning för att kunna erbjuda våra tjänster krävs att vi behandlar personuppgifter i följande situationer och för följande ändamål. Inga uppgifter sparas längre tid än vi behöver.

För att uppfylla avtal

För att vi ska kunna uppfylla vårt avtal eller överenskommelse om att ta emot beställningar, leverera varor och skicka fakturor till dig behandlar vi dina personuppgifter i form av namn, befattning, telefonnummer och e-postadress.

I det fall du är kund till oss i form av enskild firma eller privatperson så behandlar vi även personnummer och adressuppgifter till dig. Dessa uppgifter lagrar vi så länge vi är skyldiga att göra det enligt bokföringslagen.

Namnlistor

De namnlistor, för namnskyltar m.m. som skickas in via mail eller som registrerats i avrops-/ordersystem sparas endast under skälig tid under vilken reklamationsrätt anses föreligga. Därefter raderas dessa uppgifter.

För att kunna kontakta dig

Dina kontaktuppgifter i form av namn, telefonnummer och e-postadress behövs för att kunna kontakta dig.

Dela personuppgifter med andra

Personuppgifter som vi behandlar lagras hos våra IT-driftleverantörer och de är alltid lokaliserade i länder inom EU/EES.

Dina personuppgifter kommer inte att säljas till någon och vi delar endast personuppgifter med andra parter för att kunna erbjuda tjänster till våra kunder. Personuppgifterna får då bara användas för att tillhandahålla tjänster till våra kunder. När vi delar dina personuppgifter med en annan part så är vi ansvariga för behandlingen och det finns alltid biträdesavtal som

reglerar hur personuppgifterna får hanteras. Skulle situation uppstå där vi är skyldiga att lämna ut personuppgifter för att följa lagkrav eller krav från myndigheter kommer vi att följa gällande regelverk och lagstiftning. Vi kan också behöva lämna ut personuppgifter för att skydda våra rättsliga intressen eller för att upptäcka och förebygga bedrägerier.

Dina individuella rättigheter

Dataskyddsförordningen ger dig en rad rättigheter gentemot part som behandlar dina personuppgifter. Vill du åberopa dessa rättigheter kontaktar du oss via kontaktinformationen längst ner i policyn. Vår strävan är att alltid ha korrekta uppgifter och därför rättar, kompletterar, raderar eller avidentifierar vi personuppgifter när det behövs. Anser du att någon uppgift är felaktig eller missvisande bör du kontakta oss omedelbart.

Hur kan du påverka vår behandling av dina personuppgifter?

Du har rätt i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning att få tillgång till information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring eller profilering.

Du har också rätt i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

Din rätt gäller även att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Återkallelsen av ditt samtycke får dock ingen effekt på vår behandling av dina personuppgifter för tiden innan återkallelsen ägde rum. Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling.

Under vissa förutsättningar har du även rätt att få ut personuppgifter du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Du har också rätt att inge klagomål till svenska Integritetsskyddsmyndigheten eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att fortsätta godkänner du cookies. Jag förstår